6/9/10

Bánh Xèo's Go Green Origami Bird Project, 2010


Material: office paper, shredded paper, school newsletter papers, junk mails and lid from ice cream boxes.
Bánh Xèo madde this mobile as a " thôi nôi" gift for one of my friend's baby.

2 comments:

4zzzz said...

Very lovely

NgocLan said...

Đẹp nha! Bánh Xèo giỏi quá!
Hôm trước thấy bé Ti cũng ngồi xếp một đống hạc giấy để chụp ảnh nộp cho thầy ở lớp photography:)