3/8/13

Đề cương cách mạng giải phóng phụ nữ Việt Nam

Nếu anh Duẫn mới học tới lớp bốn trường làng mà ảnh viết được cái Đề Cương Cách Mạng Giải Phóng Miền Nam Ziệt Nam thì mình đây cũng sẽ viết được cái Đề cương cách mạng giải phóng phụ nữ Việt Nam.

Mới xong cái tựa mình thấy 8 tháng 3 rồi. Không hoa mà cũng không cần quà nha.Stay tune !